PayPal hkb2b 信用卡收款服務
b2b 客戶** 在 PayPal 開戶,可享受即時入帳,唔洗用卡機!
無數期,無需按金,低收費,無年費,無卡機費

致 [各位客戶],

我們和 PayPal 有合作項目,PayPal 可以為 b2b 客戶** 做信用卡收款。
有 PayPal 新戶口,加上 b2b 系統,客戶便可接受會員以信用卡 (VISA, MASTER, AE, DISCOVER) 付款,款項全額即時入帳,無數期,無需按金,低收費 (實際的費用可以查詢 b2b),無年費,無卡機費,新增連接 b2b系統及 Paypal 的功能也是免費。

開戶可到 https://hkb2b.com.hk/paypal.asp
查詢請致電 2520-5128 或電郵 admin@hkb2b.com.hk。

我們時刻爭取,為貴公司提供最佳服務,希望你們感受到我們的誠意及努力。


HKB2B 市場部

 
b2b系統推出多年來,多得客戶的支持,加上同事無間段的努力,我們在改善系統及新增功能上都有著不錯的發展。 客戶和我們見面時總會打趣的問一句「b2b 最近有甚麼新嘢 ?」建立這個專欄是希望大家能夠得到我們改進及新增功能的消息,也會加入使用 b2b 系統的小貼士,希望大家能夠對 b2b 系統可以再知多一些啦。
 
如閣下不欲收到此類信息,請按此通知我們。